Általános Szerződési és Felhasználási Feltételei (ÁSZF)

3.0 verzió, frissítve: 2021.11.09.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek betartása mellett az Albee jelen ÁSZF-ben meghatározott és szerződés keretében nyújtott szolgáltatásai működnek és igénybe vehetők. A jelen ÁSZF a Ptk. vonatozó 6:77. § (1) bek. szerinti általános szerződési feltételnek minősül.

 1. Bevezetés:
  1. Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra csak és kizárólag a jelen ÁSZF tartalma érvényesül, annak mindenkor hatályos változatában.
  2. A Szolgáltató bármely egyéb, eltérő vagy további, általános, egyedileg megtárgyalt vagy meg nem tárgyalt, bárki által, bármilyen módon hivatkozott, vele közölt vagy a tudomására hozott szerződési feltétel(ek) érvényesülését elutasítja. E kizárásnak a Felhasználó általi elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.
  3. A Szolgáltató fenntartja magának a korlátlan jogot a jelen ÁSZF rendszeres időközönként, illetve szükség esetén, a Felhasználók előzetes értesítése vagy jóváhagyása nélkül történő felülvizsgálatára és/vagy módosítására.
  4. A jelen ÁSZF hatálya a Felhasználóra a Webcím (URL) felkeresése, tehát a böngészés megkezdése időpontjától terjed ki, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a böngészés során a Regisztrációt elvégzi-e vagy sem.
  5. A jelen ÁSZF a Felhasználó részére a Webcím (URL) böngészése során, annak kezdetétől a Regisztráció elvégzése nélkül is hozzáférhető és megismerhető. Ez lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy azt tárolja és előhívja.
  6. A Webcím (URL) további böngészése a jelen ÁSZF megismerésének és elfogadásának ráutaló magatartással való megerősítését jelenti a Felhasználó részéről.
  7. A Regisztráció elvégzése során a Felhasználó erre tekintet nélkül tevőleges magatartással is elfogadja a jelen ÁSZF-et és kijelenti, hogy annak tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  8. A jelen ÁSZF Szolgáltató általi módosítása esetén a módosított ÁSZF tartalma és az annak alapján fennálló Szerződés minden, a Felhasználó és a Szolgáltató között érvényben volt korábbi tartalmú szerződést felülír, illetve annak a helyébe lép.
  9. A jelen ÁSZF módosítása során a Szolgáltató az ÁSZF módosított tartalmát a Webcímen (URL) teszi közzé, így az azt böngészők, illetve a regisztrált Felhasználók az ÁSZF módosított tartalmát innen ismerhetik meg.
  10. Az ÁSZF módosított tartalmának hatálya a Webcímet (URL) böngészőkre és a regisztrált Felhasználókra annak közzétételétől terjed ki.
  11. A szolgáltató a Webcímet (URL) regisztráció elvégzése nélkül böngésző személyek tekintetében nem tart nyilván olyan adatokat, amelyek a velük való kapcsolattartást lehetővé tennék.
  12. Azzal, hogy a Felhasználó a módosított ÁSZF hatályba lépését követően is folytatja a Webcím böngészését, illetve, hogy továbbra is fenntartja Regisztrációját, elfogadja a módosított ÁSZF-et és azt, hogy annak tartalma a jövőben is kötelező erejű reá nézve.
  13. Szolgáltató a regisztrált Felhasználókat az ÁSZF módosításáról e-mail üzenetben is értesíti.
 2. Fogalommeghatározások:

  A jelen ÁSZF-ben használt és hivatkozott egyes fogalmak és kifejezések a jelen pont egyes alpontjaiban meghatározott tartalommal, illetve jelentéssel bírnak, ha az érintett fogalom ÁSZF-ben használt írásmódja az alábbi alpontok szerinti írásmóddal egyezik (nagybetűvel kezdődő szavak), míg eltérő írásmód esetén (kisbetűvel kezdődő szavak) a fogalmakhoz eltérő jelentést kell rendelni, amennyiben a szövegkörnyezetből ennek ellenkezője nem következik.
  1. Szolgáltató
   A Szolgáltatást Szolgáltatóként a Real-Deal Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtja. Szolgáltató alatt a jelen ÁSZF tekintetében érteni kell az itt megnevezett gazdasági társaságot, továbbá adott esetben minden olyan személyt és szervezetet is, akik a Szolgáltatás nyújtásában bármilyen minőségben részt vesznek.

   Cég elnevezése: Real-Deal Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
   Cég rövidített elnevezése: Real-Deal Hungary Kft.
   Székhely: 7726 Véménd, Zrínyi utca 58.
   Cégjegyzékszám: 02-09-084505
   Nyilvántartást vezető hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
   Adószám: 25971358-2-02

   Banki adatok:
   Bankszámlaszám: 10401945-50526867-84511008
   K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9)
   SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

   Közvetlen kapcsolattartási adatok:
   E-mail cím: általános információ: info@albeeapp.hu, műszaki segítség: support@albeeapp.hu
   Telefon: +36 20 800-4010
   Fax:

   Szerver szolgáltató adatai:
   AMAZON WEB SERVICES EMEA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
   Székhely: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
   Elérhetőség: https://aws.amazon.com/contact-us/
  2. Felhasználó
   Bármely olyan nagykorú, tehát a 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy vagy ezekkel jogilag egyenértékű személy vagy szervezet (további megszorítás nélkül, tipikusan pl. gazdasági társaság, egyesület, alapítvány stb.) aki vagy amely a Webcímet (albeeapp.hu) böngészi, az Albee Alkalmazást használja, illetve akivel az Albee szolgáltatásának használatára a Szolgáltató Szerződést köt.
  3. Webcím (URL) és az Albee Alkalmazás
   A Szolgáltató a Szolgáltatást az [albeeapp.hu] Webcímen, vagy bármely általa ebből a célból igénybe vett egyéb webcímen nyújtja a Felhasználók részére. Az [albeeapp.hu] Webcím a Szolgáltató regisztrált domain-neve. Továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatást elérhetővé teszi iOS és Android operációs rendszerekre fejlesztett alkalmazások letöltésével és használatával is.
  4. Bérbeadás
   Ingatlanok, ingatlanrészek birtoklásának, használatának esetleg hasznosításának átengedése a bérbeadó tulajdonos, haszonélvező vagy a használat átengedés tekintetében rendelkezésre jogosulttól kapott igazolt jogosultsággal rendelkező használó, hasznosító (továbbiakban együtt: Bérbeadó) által egy másik személy (továbbiakban: Bérlő) részére, ingyenesen vagy ellenérték fejében, bérleti, haszonbérleti, haszonkölcsön, közösségi használatmegosztási vagy más ezekkel egyenértékű jogviszony keretében.
  5. Szerződés az Albee által nyújtott Szolgáltatás használatára
   1. A Regisztráció elvégzésének nyilvános felajánlásával, illetve lehetővé tételével a Szolgáltató Szerződés megkötésére tesz ajánlatot a Felhasználók számára.
   2. Szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, ha a Felhasználó a Webcímen elérhető regisztrációt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint elvégzi. A Szerződés a felek, tehát a Szolgáltató és a Felhasználó között a Felhasználó tevőleges magatartása útján jön létre.
   3. Az ÁSZF 1.4-1.6. pontjainak érintése nélkül, önmagában a Webcím böngészésével, tehát ráutaló magatartással nem jön létre Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között.
   4. A Szolgáltató és a Felhasználó között a Regisztráció sikeres elvégzésével magyar nyelvű, írásba foglaltnak nem minősülő Szerződés jön létre, melynek adatait a Szolgáltató tárolja, iktatja, így a Szerződés adatai később hozzáférhetők. A felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre.
   5. Ha a Szolgáltatás keretében a Felhasználó a Szolgáltató részére megrendelést ad le, erről a Szolgáltató rendszere a Felhasználó részére e-mail-ben küld visszaigazolást. Amennyiben a Felhasználó nem a Szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető, hanem díjköteles részét/részeit kívánja igénybe venni, akkor a mindenkor megjelölt díj megfizetését követően az/azok a fizetés feldolgozását követően haladéktalanul a Felhasználó rendelkezésére áll/állnak. Az esetleges adatbeviteli hibáknak a Felhasználó szerződéses jognyilatkozata leadását megelőzően történő azonosítását és kijavítását (pl. amikor a Regisztráció során megadott e-mail címben vétett gépelési hiba miatt a Felhasználó e-mail fiókjába a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg) a Szolgáltató a Felhasználó részére úgy biztosítja, hogy a Felhasználó ilyen vagy egyéb műszaki jellegű kérdéseivel a Szolgáltatóhoz fordulhat segítségért, utóbbinak a Közvetlen kapcsolattartási adatoknál (ÁSZF 2.1. pont) megadott elérhetőségein.
   6. A szerződés nyelve a magyar, a szerződés megkötésére csak magyar nyelven van lehetőség.
  6. Szolgáltatás
   1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás alapvetően arra terjed ki, hogy kommunikációs felületet biztosít az érintett Felhasználók számára egy vagy több Bérbe adott ingatlan vagy ingatlanrész tekintetében felmerülő ügyintézési, kezelési és pénzügyi feladatok elvégzéséhez, továbbá egyéb ezzel összefüggésben álló szolgáltatásokra is kiterjed. - Az Az Albee egy olyan felület, amelyen keresztül a Bérbeadással kapcsolatos összes teendő,szerződések, számlák, fotók nyilvántartása, létrehozása, közlése és kezelése gyorsan és egyszerűen megtörténhet. Segít továbbá a Bérlő és Bérbeadó közötti kommunikáció dokumentált lefolytatásában, így később, esetleges viták felmerülése esetén, minden szükséges adat rendelkezésre áll. Ezen felül számos érdekes, és hasznos funkció segíti a Bérbeadással és a Bérbeadott ingatlanokban éléssel kapcsolatos teendőket.
   2. A Szolgáltató fenntartja magának a Szolgáltatás megváltoztatásának korlátlan, előzetes értesítéshez vagy jóváhagyáshoz nem kötött jogát, ami a Webcímen működő oldal továbbfejlesztése, jogszabályváltozás, meghatározott biztonsági előírások alkalmazása vagy egyéb okok indokolhatnak.
  7. Ingyenes Szolgáltatás, illetve az „ingyenes” kifejezés
   A kifejezés arra utal, hogy a Szolgáltató a Felhasználó részére a Szolgáltatást, ill. annak meghatározott elemeit alapvetően térítési díj felszámítása nélkül, tehát ingyenesen nyújtjanyújtja, kivéve az olyan díjköteles szolgáltatásokat, amelyek tekintetében ezek ilyen (díjköteles) jellege kifejezetten megjelölésre kerül a rendszerben. A Webcímen történő Regisztráció elvégzése - ingyenes.
  8. Szellemi Tulajdonjog / Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jog
   A Szellemi Tulajdonjog / Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jog kifejezések gyűjtőfogalomként – egyebek mellett, a teljesség igénye nélkül - utalnak bármely bejegyzett vagy a megfelelő nyilvántartásba vagy lajstromba be nem jegyzett védjegyre, mintaoltalomra, művészeti, irodalmi vagy tudományos műre, szerzői vagy iparjogvédelmi jogi oltalom tárgyát képező egyéb műre, alkotásra, névre, domain-névre, kereskedelmi megnevezésre, szabadalomra, szoftverre, adatbázis tartalmához fűződő jogra, továbbá képre, ábrára, lógóra, vázlatra, rajzra, térképre, jelszóra vagy mottóra, illetve mindezek részeire vagy elrendezésére, amelyek a Szolgáltatót illetik, továbbá az ilyen tulajdon védelmére vonatkozó jogi előírásokra és eljárásokra, földrajzi korlátozások nélkül, illetve az ilyen tulajdonjog tárgya földrajzi elhelyezkedésére tekintet nélkül.
  9. Felek/Fél/Harmadik Személy
   A Felek kifejezés együttesen jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót, míg a Fél kifejezés az adott szöveg-kontextus függvényében csak egyiküket jelenti. A Harmadik Személy kifejezés a Feleken kívüli bármely más, meg nem nevezett vagy meg nem nevezhető személyt jelenti.
  10. Személyes Adat
   Az Infotv. 3. § 2. pontja szerinti, illetve a GDPR 4. cikk 1. pontja szerinti tartalmú fogalom.
  11. Adatkezelési Szabályzat
   1. A Szolgáltató a Felhasználó Személyes Adatainak védelmét az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
   2. Az Adatkezelési Szabályzat a jelen ÁSZF elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képezi, ezért a jelen ÁSZF megismerése és elfogadása egyben az Adatkezelési Szabályzat tartalmának megismerését és elfogadását is jelenti.
   3. A Regisztráció sikeres elvégzése csak a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat együttes elfogadásával lehetséges, a Regisztráció során az egyes szabályzatok megismerését és elfogadását igazoló, külön-külön jelölő négyzetek érvényesítésével.
  12. Ügyfélszolgálat
   1. Az Albee Ügyfélszolgálata kérésre segítséget nyújt minden felmerülő kérdésben, legyen az a rendszer használatához, az albérlettel kapcsolatos ügyintézéséhez vagy Bérbeadó és a Bérlő közötti kommunikációhoz kapcsolódó kérdés. Az ügyfélszolgálat a lehetőségekhez képest a leggyorsabban megvizsgálja a feltett kérdést és megválaszolja azt. A Felhasználó a kérdésére adott válasz beérkezéséről értesést kap a rendszertől e-mail-ben.
   2. Az Albee Ügyfélszolgálata elérhető e-mail-ben (általános információ: info@albeeapp.hu, műszaki segítség: support@albeeapp.hu), illetve a +36 20 800-4010 telefonszámon, munkanapokon 09:00 – 16:00 óráig.
  13. Felhívott jogszabályok rövidítései
   A jelen ÁSZF-ben felhívott jogszabályok rövidítései az alábbi jogszabályokra utalnak
   Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
   Infotv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
   GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
   Lakástörvény A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
   Fttv. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 3. Regisztráció
  1. A Felhasználó a Regisztrációt a Webcímen végezheti el, ezzel fogadja el a Szolgáltató Szerződés megkötésére nyilvánosan, az interneten közétett ajánlatát.
  2. A Regisztráció elvégzése minden esetben önkétes alapon történik a Felhasználó által.
  3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy közte és a Szolgáltató között a Regisztráció elvégzésével jön létre Szerződés a Szolgáltatásnak a Szolgáltató általi nyújtására és annak a Felhasználó általi igénybevételére.
  4. A Felhasználó azt is tudomásul veszi, hogy a Regisztráció elvégzése nélkül a Szolgáltatóval Szerződés nem jön létre és nincs lehetősége a Szolgáltatás igénybevételére.
  5. A Regisztráció sikeresen csak az itt meghatározott adatok, illetve Személyes Adatok Felhasználó általi megadásával végezhető el, ezt a Felhasználó tudomásul veszi. A Regisztráció elvégzése érdekében az alábbi adatok/Személyes adatok megadása feltétlenül szükséges:
   Magányszemélyként történő regisztráció esetén Cégként történő regisztráció esetén
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • E-mail cím
   • Jelszó
   • Cégnév
   • Cégjegyzékszám
   • Adószám
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • E-mail cím
   • Jelszó
   Cégként történő Regisztráció esetén a cég nevében eljáró kapcsolattartó (a továbbiakban: Kapcsolattartó) végzi el a Regisztrációt. A Szolgáltató kifejezetten nyilatkozik, hogy az Albee, ill. a Szolgáltató a Regisztráció során nem vizsgálja, hogy a Kapcsolattartóként eljáró személy a megjelölt cég tekintetében a vonatkozó szerződési és jogszabályi rendelkezések alapján képviselőnek vagy törvényes képviselőnek minősül-e, vagy sem, illetve, hogy ilyen minőségében jár-e el vagy sem. Szolgáltató az ilyen esetekből vagy azokkal összefüggésben felmerülő bármilyen fajta kárért való esetleges felelősségét kifejezetten kizárja. Cégként történő Regisztráció esetén a Szerződés a cég, mint Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre, a regisztrált cég nevében a Kapcsolattartó jár el. Cégként történő regisztráció esetén a regisztráció során Kapcsolattartóként megjelölt és ténylegesen eljáró természetes személy a regisztráció elvégzésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az érintett cég képviseletére jogosult, továbbá, hogy teljeskörű felelősséget vállal az ebből, vagy ezzel összefüggésben esetlegesen bármely jogalanynál bekövetkezett kárért.
  6. A jelszó tekintetében követelmény, hogy az minimum 5 karakter hosszúságú legyen és tartalmazzon legalább egy kis és egy nagy betűt, továbbá egy számot is. Az esetleges adatbeviteli hibák kizárása érdekében a választott jelszót változatlan formában ismételten meg kell adni.
  7. A Felhasználó választása alapján a Regisztráció elvégezhető a Felhasználó saját Facebook-fiókja, Google-fiókja vagy Apple-fiókja segítségével is, ebben az esetben a fenti adatokat/Személyes adatokat nem kell megadni a Regisztráció során.
  8. A rendszer a Regisztráció során hibát jelez, ezért a Regisztráció a hiba kijavítása nélkül nem fejezhető be sikeresen, ha:
   • a Felhasználó nem érvényesítette kattintással a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat megismerését és elfogadását megerősítő jelölőnégyzetet. Ezt a Felhasználó az üres jelölőnégyzetre kattintva teheti meg. Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat a megfelelő szavakra kattintva jelenik meg, hogy azt a Felhasználó elolvashassa. Kérjük, hogy olvassa el az ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot annak elfogadása előtt;
   • a Felhasználó a Regisztráció során olyan e-mail címet ad meg, amellyel korábban már regisztráltak vagy a megadott e-mail cím formátuma nem megfelelő (pl. csak az e-mail cím egy részét adják meg);
   • a kétszer megadott jelszó írásmódja nem egyezik egymással.
  9. Ha a Felhasználó a Regisztrációt sikeresen elvégezte valamennyi szükséges Személyes Adat/adat megadásával, erről a Regisztráció során megadott e-mail címre értesítő e-mail-t kap a rendszertől, amelyre válaszolni nem szükséges. A Regisztráció érvényesítéséhez az értesítő e-mail üzenetben található hivatkozásra kell kattintani, ezzel a Regisztráció sikeresen befejeződött és megnyílik az erről tájékoztató üdvözlő lap.
  10. Ha a Felhasználó úgy dönt, a saját Facebook-fiókja,Google-fiókja vagy Apple-fiókja segítségével is elvégezheti a Regisztrációt, ebben az esetben e-mail cím és egyéb Személyes Adatok/adatok megadása nem szükséges. A rendszer ilyen Regisztrációs mód választása esetén a Felhasználót a megfelelő webes felületekre irányítja át és az azokon korábban teljesített regisztrációt és azok adatait használja, illetve elfogadja a megfelelő hitelesítést.
  11. A rendszer jelszó emlékeztető szolgáltatással rendelkezik. Ha a Felhasználó a korábbi Regisztrációt követően a jelszavát elfelejtette és ezért nem tud belépni a rendszerbe, megadhatja a regisztrált e-mail címét, amelyre a rendszer egy hivatkozást küld. A hivatkozásra kattintva van lehetőség a jelszó megváltoztatására és a beállított új jelszóval belépésre és a rendszer használatára.
  12. A Felhasználó dönthet úgy, hogy Regisztrációját törli, ami egyben a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozatának visszavonását is jelenti. Az ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a Felhasználó kizárólag a Regisztrációja törlése útján vonhatja vissza. A Regisztráció törlése egyben a Szolgáltatóval létrejött Szerződés azonnali hatályú, felmondási idő nélküli felmondását is jelenti. A Szolgáltató ilyen esetben az érintett Felhasználó Személyes Adatait az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. A Regisztráció, tehát a felhasználói profil törlésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a Felhasználó nem rendelkezik ingatlan kapcsolattal. Ha az általa rögzített ingatlanhoz egy másik Felhasználó is kapcsolódik Bérlőként vagy Bérbeadóként, akkor a másik Felhasználó ilyen kapcsolata fennállása alatt a Felhasználó a Regisztrációját törölni nem tudja. A felhasználói Regisztráció törléséhez tehát ilyen esetben szükséges lehet előfeltételként az ingatlan törlése, amely csak az érintett más Felhasználó(k) jóváhagyásával valósulhat meg.
 4. Új ingatlan rögzítése, Kiadó ingatlanok, Kereső Személyek, Albee Szerződés
  1. A sikeres Regisztrációt követően, miután a Felhasználó a regisztrált e-mail címre küldött e- mail-ben található hivatkozásra kattintott, majd e-mail címével és a megadott jelszóval bejelentkezett, egy üdvözlő üzenet fogadja. Ezt követően a Felhasználó különféle adatokat adhat meg és állíthat be a fiókjában az Albee használatához a képernyőn látható három gomb segítésével:
   a) Új ingatlan rögzítése
   b) Kiadó ingatlanok
   c) Albee szerződés
  2. Új ingatlan rögzítése a megfelelő gombra kattintva lehetséges. Első lépésként azt kell meghatározni a megfelelő gomb kiválasztásával, hogy az albérlet egy Lakásban vagy Házban van-e. Lakásnak tekinti a rendszer a Bérbeadással érintett ingatlant, ha az adott címen több lakás is lehet, mint például egy társasházban, míg Ház rögzítése akkor történhet, ha az adott címen csak egy Bérbeadással érintett ingatlan található.
   1. Az Új ingatlan rögzítése fül alatt a Felhasználó felviheti a bérbeadással érintett ingatlan meghatározott adatait. Ingatlant csak az ingatlan Bérbeadója rögzíthet, a Bérlő nem. Ha a Felhasználó a rendszerben még nem rögzített ingatlant, akkor a rendszer erre figyelmezteti. Az Albee alapvető funkciója, hogy kommunikációs fórumot teremtsen a Bérbeadók és Bérlők számára, hogy a Bérbeadással kapcsolatos bármilyen ügyintézés egyszerű, gyors és biztonságos legyen. Ezért a rendszer funkciónak egy jelentős része csak legalább egy ingatlan rögzítését követően használható.
   2. A Felhasználó egyedi elnevezést adhat az ingatlannak, így a rendszerben megkönnyíti annak azonosítását.
   3. Ezt követően az ingatlan pontos címét kell megadni. A rendszer a Cím ellenőrzése gombra kattintva összeveti a címet a térképadatbázis által ismert és nyilvántartott címekkel. A rendszer ilyenkor a többi mezőbe automatikusan kitölti a térképadatbázis által ismert adatokat. A rendszer elhelyezi és megjeleníti a térképen a megadott címet. Annak érdekében, hogy az ingatlan címe egyértelműen hozzárendelhető legyen, Lakás rögzítése esetén kötelező megadni az alábbi adatokat:
    • Város
    • Irányítószám
    • Utca
    • Házszám
    • Lépcsőház
    • Emelet
    • Ajtó
    A házszámot követően a lépcsőházra, emeletre és ajtószámra vonatkozó adatokat is meg kell adni lakás rögzítése esetén. Ezzel szemben Ház rögzítése esetén a házszám után csak az ajtószám adható meg, a lépcsőház és emelet száma nem. Az így regisztrált ingatlanra vonatkozóan a Felhasználó további pontos adatokat adhat meg, az Ingatlan adatlapja és az adatok szerkesztése gomb használatával. Meghatározott adatok megadása kötelező, amire a rendszer figyelmeztet. Itt rögzíthetők az Alapadatok, a Kiegészítő adatok, a Bérlővel kapcsolatos preferenciák, a Felszereltség és az elérhető Szolgáltatások. Az adatbevitel a Mentés gombbal véglegesíthető.
  3. Az ingatlan rögzítését követően a Felhasználó válaszhatja a képernyőn megjelenő gombok közül az Ingatlan meghirdetése funkciót, amelyen belül további lehetőségek válaszhatók ki, aszerint, hogy az ingatlannal kapcsolatos adatokat korábban milyen részletességgel adta meg.
   1. Az Ingatlan meghirdetése gombra kattintva a Felhasználó négy új mezőt talál a képernyőn és figyelmeztetést kap a rendszertől, ha olyan adatok hiányoznak még, amelyek miatt az ingatlan az ingatlanhirdetések között még nem jeleníthető meg. Az ingatlan még hiányzó adatainak szerkesztésére itt is lehetőség nyílik, a rendszer a kötelező adatok megadását követően tájékoztatja a Felhasználót a megfelelő kitöltésről.
   2. Az ingatlanhirdetés listázásához az ingatlanhirdetési adatokat is meg kell adni. Itt adhatók meg: a beköltözés legkorábbi időpontja; a bérlet legrövidebb időtartama; maga a hirdetés szövege; a bérleti díj és a kaució összege; és a rezsire vonatkozó információk. A kitöltött adatok a Mentés gombbal rögzíthetők. A rendszer a kötelező adatok megadását követően tájékoztatja a Felhasználót a megfelelő kitöltésről.
   3. Következő lépésként a Felhasználó megadhatja és hitelesítheti a telefonszámát. A megadott számra a rendszer SMS üzenetet küld. A felhasználónak az ebben található négy számjegyből álló kódot kell megadnia a megfelelő mezőben. A kapott kód megadása esetén a rendszer a telefonszámot hitelesítettnek fogadja el. Az egyszer már megadott telefonszám a későbbiekben még módosítható és az új szám ugyanígy hitelesíthető.
   4. Ezt követően a Felhasználó fotókat tölthet fel az ingatlan hirdetéséhez, a kép(ek) feltöltése azonban nem kötelező. A kiválasztott fotó a feltöltés gombbal tallózható be, majd az album elmenthető.
   5. Ha az ingatlan hirdetés adatait a Felhasználó a fentiek szerint megfelelően és hiánytalanul megadta, az ingatlan meghirdetése a Kérem gombra kattintva indítható el, így az ingatlan meg fog jelenni az ingatlan hirdetések között. Az ingatlan hirdetése ettől számított 14 nap elteltével automatikusan lejár, ekkor a Felhasználónak van lehetősége a hirdetést megújítani. A 14 napos hirdetési időtartam lejártát megelőzően a Felhasználó a hirdetést a Lemondom gomb segítségével bármikor lemondhatja. Az ingatlan hirdetés az aktiválást követően megjelenik a felső menüben található Ingatlanhirdetések, Kiadó ingatlanok menüpont alatt. A friss hirdetésre külön címke figyelmeztet. A megjelenő hirdetésre kattintva láthatók a hirdetés részletei, a fotók és a hirdető kapcsolati adatai is. A megjelenő összes hirdetés között a Felhasználó szűrést is alkalmazhat, a felkínált szűrési paraméterek megfelelő használatával. Az Ingatlanhirdetések menüpont teljes tartalma, tehát mind a Kiadó ingatlanok, mind pedig a Kereső személyek Regisztráció nélkül is bárki által megtekinthető. Az Üzenetet küldök gomb segítésével a Felhasználók a megjelenő csetablakban azonnali üzeneteket válthatnak egymással. Ez a funkció csak a bejelentkezett Felhasználók számára érhető el. A Bérbeadónak lehetősége van az ilyen beszélgetésből egyoldalúan kizárni a hirdetés iránt érdeklődő Felhasználót. A Felhasználó az általa megadott kapcsolattartási telefonszám vonatkozásában megszabhatja továbbá, hogy a mentett telefonszám a hét mely napjain, és pontosan mely időpont(ok)ban legyen látható a többi Felhasználó részére.
  4. A felső menüben található Ingatlanhirdetések, Kereső Személyek menüpontban a Felhasználó ingatlan keresése úgy jelenhet meg, ha ennek érdekében beállít egy ún. figyelőt. Ez a felső menüben a Profil beállítások menüpontra kattintva, az Albee figyelő gombbal állítható be, az Új figyelő hozzáadása gomb használatával. A figyelő beállítása érdekében különféle adatok megadása szükséges, a keresett ingatlan paramétereinek megfelelően. A már beállított figyelő bármikor törölhető és helyette új is beállítható, azonban egy Felhasználó egyidejűleg csak egy megjelenő figyelővel rendelkezhet. A rendszer e-mail-ben automatikus értesítő üzenetet küld a Felhasználónak, ha a figyelőben megadott paramétereknek megfelelő ingatlan hirdetést adnak fel.
  5. A Felhasználónak lehetősége van díjfizetés ellenében bérleti szerződés mintát (a továbbiakban: Szerződésminta) vásárolni a Szolgáltatótól.
   1. A Szerződésminta elérhető az Ingatlanjaim menüpont Albee szerződés gombjára kattintva. A Szerződésminta mindenkori árát a rendszer a Felhasználó részére kijelzi. A Felhasználó a Szerződésmintát a Vásárlás gombra kattintva vásárolhatja meg.
   2. A rendszer ezt követően kijelzi a megrendelés legfontosabb adatait (így a rendelés sorszámát, dátumát, a nettó és bruttó vételárat), továbbá a számlázási adatokat. A számlázási adatokat a Felhasználó előre megadhatja a Profilom/Profil beállítások/Profil adatok menüpontban, ebben az esetben vásárlás esetén ezeket újra megadni nem szükséges. Ha a számlázási adatokat a Felhasználó csak az első vásárlás során adja meg, lehetősége van ezeket egy külön gomb segítésével a profil adatok közé menteni, így ezek újbóli megadása egy későbbi vásárlás során már nem szükséges.
   3. A megrendelést a Felhasználó az erre szolgáló gombbal tudja véglegesíteni, ezt megelőzően a megfelelő jelölőnégyzetek érvényesítésével ismételten, tevőlegesen is el kell fogadnia az ÁSZF- et és az Adatkezelési Szabályzatot. Nevezet dokumentumok elfogadásának megjelölése nélkül a Felhasználó nem léphet továbbá a megrendelt Szerződésminta kifizetéséhez.
   4. A Felhasználó az Albee díjköteles szolgáltatásainak ellenértékét bankkártyával tudja kifizetni. Lehetősége van a bankkártyája adatainak a rendszerben történő mentésére is. A Megrendelem gombra kattintva a rendszer továbbítja a Felhasználót az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.; cégjegyzékszáma: 01-09-174466) által üzemeltetett SimplePay (a továbbiakban: SimplePay), online bankkártya-elfogadást és azonnali fizetési megoldásokat biztosító weboldalra, amely a Szolgáltató ilyen tárgyú szolgáltatás nyújtására szerződött partnere. A kártya- és egyéb adatok, továbbá a Személyes Adatok fizetés során való kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat nyújt tájékoztatást a Felhasználónak. Az Albee rendszere a SimplePay-től csupán a sikeres kártya tranzakcióról való értesítést kapja meg, míg a sikertelen fizetési kísérletről szóló értesítést a Felhasználó vagy a SimplePay vagy az Albee rendszerében kapja meg.
   5. A leadott rendeléseket a rendszer a Profil beállítások/Rendelések menüpont alatt tárolja. Az egyes rendelésekre kattintva a Felhasználó láthatja a rendeléseket és hozzáférhet a részletes adatok között a számlához is, amely a Számla szó melletti számla sorsszámra kattintva nyitható meg és tárolható. A számlát a Szolgáltató szerződéses partnereként a Billingo szolgáltatja, a nevezett részére a számla generálása érdekében átadott adatokról és Személyes Adatokról az Adatkezelési Szabályzat nyújt részletes tájékoztatást.
   6. A Felhasználó a megvásárolt Szerződésmintát a Profil beállítások/Megvásárolt termékek menüpont alatt tudja felhasználni, itt jeleníti meg a rendszer a megvásárolt Szerződésmintákat. A Szerződésminta még hiányzó adatait a Felhasználó a Felhasználom gombra kattintva tudja kitölteni a szerződés elkészítése érdekében. A rendszer a benne már megtalálható adatokkal (így az ingatlan, a Bérbeadó és a Bérlő adataival) a Szerződésmintát előre kitölti. A Felhasználó több ingatlan esetén megválaszthatja, hogy melyik általa regisztrált ingatlanra kívánja felhasználni a Szerződésmintát. A Szerződésmintában kitöltendő fejezetek: Bérbeadó adatai, Bérlő adatai, Bérlemény adatai, Szerződés adatai, Bérleti díj, Kaució, Rezsi, Felszereltség, tartozékok, egyéb.
   7. A Felhasználó a bevitt adatok alapján létrehozandó szerződés előnézetét megtekintheti, ezen a véglegesítésig még vízjelek láthatók. A rendszer figyelmezteti a hibásan vagy hiányosan kitöltött adatmezőkre. A Felhasználó a kitölteni elkezdett Szerződésmintát elmentheti, a munka későbbi befejezése érdekében. A Szerződésminta a Véglegesítés gombra kattintva véglegesíthető, ezt követően már nem szerkeszthető. A véglegesített szerződés a Megvásárolt termékek között érhető el, ahol a Letöltés gombbal nyitható meg és tárolható. A szerződés a nyomtatást és aláírást követően a rendszerben már felhasználható aláírt bérleti szerződésként az adott ingatlanra vonatkozóan.
 5. Profil beállítások
  1. A Felhasználó a rendszerben a felső menüben található Profilom/Profil beállítások gomb segítségével megfelelően szerkesztheti a felhasználói profiljához tartozó adatokat, nyomon követheti megrendeléseit, előfizetéseit és megvásárolt termékeit, továbbá egyéb funkciókat is kezelhet.
  2. A Profil beállítások oldalon az alábbi fülek találhatók a bal oldalon:
   a) Profil adatok
   b) Rendelések
   c) Előfizetések
   d) Megvásárolt termékek
   e) Telefonszám
   f) Jelszó módosítás
   g) Albee figyelő
   h) Meghívások
   i) Profil törlése
   1. Profil adatok
    A Profil adatok oldalon a Felhasználó meghatározott adatokat adhat meg a személyes profiljához. Ezek az adatok és Személyes Adatok az alábbi fejezetekben adhatók meg:
    • Alkalmazás nyelve
    • Személyes adatok
    • Lakcím
    • Pénzügyi adatok
    • Számlázási adatok
    A nem megfelelően kitöltött mezőkre a rendszer figyelmezteti a Felhasználót. A megadott adatok és Személyes Adatok a Profil adatok mentése gombbal mentehetők a rendszerben.
   2. Rendelések
    A Rendelések fül alatt a rendszer eltárolja a Fogyasztó által leadott rendeléseket. Az egyes rendelésekre kattintva láthatók az adott rendelés részletes adatai. Itt találhatók meg a rendeléshez tartozó számlázási adatok, továbbá maga a rendeléshez kapcsolódóan kiállított számla is. A rendelésekre vonatkozó további információ a rendelések generálását tárgyaló egyéb pontokban találhatók.
   3. Előfizetések
    Az Előfizetések fül alatt jeleníti meg a rendszer a Felhasználó által vásárolt, még aktív és a már lejárt előfizetéseket is. Az előfizetésekre vonatkozó alapvető információk mellett itt nyílik lehetőség az egyes előfizetések lemondására is, azok futamideje alatt. Az előfizetések lemondására vonatkozó részletes információkat a jelen ÁSZF-nek az egyes előfizetés típusokra vonatkozó fejezete tartalmaz.
   4. Megvásárolt termékek
    A Megvásárolt termékek fül alatt jeleníti meg a rendszer a Felhasználó által megvásárolt, tehát már kifizetett termékeket, így jellemzően az Albee szerződéseket. A rendszer nyilvántartja, hogy megtörtént-e már a termék felhasználása és ezt megfelelően jelzi a Felhasználónak. Még fel nem használt termék esetén a szerződés felhasználására is ebben a menüpontban nyílik lehetőség. Az Albee szerződés felhasználásának pontos szabályait a jelen ÁSZF egy külön pontja tartalmazza.
   5. Telefonszám
    A Felhasználó a Telefonszám oldalon megadhatja a telefonszámát, amelyet meg is erősíthet, a megadott telefonszámra SMS-ben kiküldött kód megadásával. A megadott számra a rendszer SMS üzenetet küld. A Felhasználónak az ebben található négy számjegyből álló kódot kell megadnia a megfelelő mezőben. A kapott kód megadása esetén a rendszer a telefonszámot hitelesítettnek fogadja el. Az egyszer már megadott telefonszám a későbbiekben még módosítható és az új szám ugyanígy hitelesíthető.
   6. Jelszó módosítás
    A Jelszó módosítás oldalon a korábban megadott jelszó módosítására van lehetőség. A felhasználónak lehetősége van a Regisztráció során megadott jelszó módosítására. Ennek érdekében a megfelelő mezőben a jelenleg érvényes jelszava mellett meg kell adnia az új jelszót, majd az adatbeviteli hibák kizárása érdekében az új leszót ismételten. Az új jelszó a változtatás érvényesítésével lép működésbe, a régi jelszó pedig nem lesz tovább használható.
   7. Albee figyelő
    Az Albee figyelő beállításával a Felhasználó egy olyan publikusan, Regisztráció nélkül is látható hirdetést adhat fel, amelyben megjelölheti, hogy milyen ingatlannal kapcsolatban érdeklődik. A felső menüben található Ingatlanhirdetések, Kereső Személyek menüpontban a Felhasználó ingatlan keresése úgy jelenhet meg, ha ennek érdekében beállít egy Albee figyelőt az Új figyelő hozzáadása gomb használatával. A figyelő beállítása érdekében különféle adatok megadása szükséges, a keresett ingatlan paramétereinek megfelelően. A már beállított figyelő bármikor törölhető és helyette új is beállítható, azonban egy Felhasználó egyidejűleg csak egy megjelenő figyelővel rendelkezhet. A rendszer e-mail-ben automatikus értesítő üzenetet küld a Felhasználónak, ha a figyelőben megadott paramétereknek megfelelő ingatlan hirdetést adnak fel.
   8. Meghívások
    A Meghívások menüpont segítségével a Felhasználó megadhatja egy ismerőse e-mail címét, hogy a rendszer automatikusan generált e-mail üzenetet küldjön erre az e-mail címre. A küldött e-mail egy hivatkozást tartalmaz a Webcím regisztrációs felületére, amelyen a rendszer használatára meghívott személy is elvégezheti a Regisztrációt. A rendszer tárolni fogja és ki fogja jelezni a Felhasználó részére a meghívás céljából megadott e-mail címet, a meghívás kiküldésének pontos idejét és azt, hogy az e-mail címmel történt-e regisztráció vagy sem.
   9. Profil törlése
    A Felhasználó a rendszerben a saját profilját törölheti. Ha a Felhasználó a rendszerben már ingatlant töltött fel, akkor a profil törlése csak az ingatlan törlését követően lehetséges. Ha a Felhasználó által feltöltött ingatlanhoz, bérleményhez egy másik felhasználó már csatlakozott és ez a kapcsolat jelenleg is fennáll, akkor az ingatlan törlése csak az ilyen másik felhasználó jóváhagyásával lehetséges. Ha tehát egy másik felhasználónak aktív kapcsolata áll fenn az ingatlannal, akkor az ingatlant a rendszerben regisztráló Felhasználó nem törölheti az érintett hozzájárulása nélkül és így a saját profilja törlését sem tudja elvégezni. A profil törlése a bérlemény kapcsolat törlését követően lesz lehetséges.
   10. Ezt követően kell rögzíteni az ingatlan havi bérleti díjának összegét, továbbá kiválasztani azt, hogy a bérleti díj tartalmazza-e a rezsiköltséget vagy sem. Meg kell adni a havi átlagos rezsiköltség és a kaució összegét is. A mentés gombra kattintva a rendszer a megadott adatokat eltárolja. A Felhasználó értesítést kap arról, hogy az ingatlanra vonatkozó további részleteket adhat meg. Az ilyen további adatok megadása nem kötelező, a Felhasználó ezek nélkül is használhatja a rendszert. A Felhasználó a további részletes adatok feltöltését a megfelelő gombra kattintva választhatja. Az ingatlan sikeres rögzítését követően a Felhasználó az ingatlannal kapcsolatos adatokat, képeket, szerződések stb. az Ingatlanjaim menüpontban tudja megadni, módosítani vagy törölni.
  3. A személyes fiók beállítása utolsó lépése a meghívás küldése a másik fél részére. A megküldött meghívás elfogadásával tud a másik fél az ingatlanhoz a rendszerben csatlakozni, így lesz egy meghatározott ingatlanhoz hozzárendelhető pl. egy bérbeadó és egy bérlő. A meghívás kiküldéséhez a Felhasználónak meg kell adnia a másik fél e-mail címét (a bérlőként regisztráló Felhasználó a bérbeadót hívhatja meg, és fordítva). A meghívás kiküldését követően a rendszer értesíti a regisztráló Felhasználót, hogy sikeresen befejezte a fiókja beállítását.
 6. Ingatlanjaim menüpont
  1. Az Ingatlanjaim menüpontban láthatja a Felhasználó a rendszerben regisztrált ingatlanját vagy ingatlanjait. Az ingatlan itt azzal az elnevezéssel szerepel, amit a Felhasználó arra korábba megadott. Az Ingatlan adatlapja gombra kattintva a rendszer megjeleníti az érintett ingatlannal kapcsolatban eddig rögzített adatokat. Ha ez még nem történt meg, itt is lehetőség nyílik az ingatlan meghirdetésére a megfelelő gomb megnyomásával. A képernyő bal oldalán, Aktuális bérbeadás adatai cím alatt az alábbi hét gomb látható:
   • Bérleti szerződés
   • Kapcsolódó személyek
   • Képgaléria
   • Mérőóra állás
   • Leltár
   • Előfizetések
   • Ingatlan törlése
   Az egyes fülek mellett megjelenő piros felkiáltójel jelzi, hogy meghatározott adatok még hiányoznak.
  2. Bérleti szerződés
   1. Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés feltölthető a rendszerbe. Erre csak akkor van lehetőség, ha az Albee használatára meghívott másik személy a meghívást elfogadta és a saját regisztrációját elvégezte. Ha az adott bérleményhez már csatlakozott a rendszerben legalább egy Bérbeadó és legalább egy Bérlő, akkor a bérleti szerződés feltölthető. A dokumentum a későbbiekben a rendszerből elérhető és megnyitható lesz mindkét fél számára.
   2. Fontos, hogy amennyiben időben egymás után több (pl. határozott idejű) bérleti szerződést (beleértve a Bérbeadásra vonatkozó minden típusú szerződést) kötöttek egymással a Felek, vagy az eredeti bérleti szerződésüket később módosították vagy kiegészítették, akkor minden esetben a hatályos tartalmú szerződés, illetve valamennyi esetleg későbbi módosítás, kiegészítés is kerüljön feltöltésre. A rendszerbe több dokumentum is feltölthető. A rendszer kezeli az általánosan használatos fájlkiterjesztéseket.
   3. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Lakástörvény 2. § (5) bek. szerint a lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A Bérleti szerződés menüpont alatt nem csupán a már meglévő szerződés tekinthető meg és tölthető le, de ahhoz új kiegészítő szerződés is rögzíthető. Ugyanitt lehetőség van az Albee szerződés megismerésére és megvásárlására, ill. a rendszer itt jelzi, ha a Felhasználó már rendelkezik megvásárolt, de még fel nem használt szerződéssel. A megfelelő gombokkal a már feltöltött szerződés lehívható, az esetleges kiegészítés letölthető, ill. az Albee szerződés felhasználható. A meglévő bérleti szerződés mellett a Részletek gombra kattintva érhetők el a legfontosabb részletek. Itt a módosítás gombra kattintva a szerződéssel kapcsolatban megadott adatok módosíthatók. Itt megadható a szerződés elnevezése és a hatályba lépésének napja. Külön jelölő négyzettel jelölhető, ha a szerződés határozott időre szól, ebben az esetben egy külön mezőben meg kell adni a szerződés lejártának időpontját, illetve egy jelölő négyzettel jelölni lehet, ha a szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozatlan időtartamúvá alakul át. További, a bérleti jogviszonyra vonatkozó adatok megadása is szükséges, így a felmondási idő hossza, illetve a kaució, a bérleti díj, illetve a közös költség összege. A Ptk. 6:343. § szerint, ha a Felek megállapodása alapján a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek biztosítékául a bérbeadó részére meghatározott pénzösszeget (tehát kauciót) köteles fizetni, és ez az összeg meghaladja a havi bérleti díj háromszorosát, a túlzott mértékű biztosítékot a bérlő kérelmére a bíróság mérsékelheti. A megfelelő jelölő négyzettel az is jelezhető, ha a felek úgy határozták meg a bérleti díj összegét, hogy az már tartalmazza a rezsi összegét. Maga az aláírt szerződés, mint csatolmány a megfelelő gomb segítségével tölthető fel.
   4. Új szerződés a rendszerben csak akkor hozható létre, illetve tölthető fel, ha a dokumentumot mindkét fél aláírta. Csak az egyik fél által aláírt szerződés a rendszerben nem tölthető fel. A Ptk. 6:58. § szerint a szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A bérleti szerződést feltöltő fél a megfelelő jelölő négyzettel jelzi, hogy a feltöltött bérleti szerződést mindkét fél aláírta, továbbá, hogy a kitöltött adatok a bérleti szerződés tartalmának megfelelnek. A rendszer a Fél ilyen nyilatkozatát valósnak fogadja el, nem történik tartalmi vizsgálata annak, hogy a feltöltött dokumentumon valóban a két fél aláírása szerepel-e, továbbá, hogy az aláírások érvényesek-e, illetve, hogy a szerződés a Felek között ennek megfelelően létrejött-e vagy sem. A művelet a Szerződés létrehozása gombbal véglegesíthető.
   5. Az egyik fél által feltöltött szerződésről a másik fél értesítést kap, a feltöltött szerződést elfogadhatja vagy elutasíthatja. A rendszerben a szerződés csak az érintett fél általi elfogadást követően lesz aktív. Amíg a fél a másik fél által feltöltött szerződést még nem fogadta el, a szerződést feltöltő fél a feltöltött csatolmányt törölheti és másik dokumentumot tölthet fel adott esetben, illetve módosíthatja a megadott adatokat. A másik fél az értesítést követően a feltöltött szerződést elfogadhatja, vagy egy külön gombbal jelezheti, ha javítás szükséges.
   6. Miután a feltöltésre került egy bérleti szerződés vagy kiegészítő szerződés, a Felhasználók a Részletek mezőre kattintva nézhetik meg a rögzített szerződés megadott részleteit. A csatoltként kijelzett dokumentum alatti ikonra kattintva tekinthetik meg magát a dokumentumot.
   7. A Bérleti szerződés fül alatt van lehetőség új kiegészítő szerződés feltöltésére is, a fentiekkel azonos módon.
   8. A szerződés módosításának lehetőségét a rendszer csak a szerződést feltöltő félnek ajánlja fel.
   9. Az ingatlan rögzítése egy meghatározott címre csak egyszer rögzíthető egy ingatlan. Ezt követően az ingatlan címe a rendszerben magán a Webcímen már nem módosítható. Amennyiben az ingatlan címét valamilyen okból mégis módosítani kellene, a Felhasználó ezt az Ügyfélszolgálatnál kérelmezheti. Az ügyfélszolgálat, a kérés kivizsgálását követően, ha azt indokoltnak tartja, módosíthatja a felvitt ingatlan címét.
   10. Az ingatlant rögíztő félként a Bérbeadó az ingatlant csak addig tudja törölni a rendszerből, amíg ahhoz senki sem csatlakozott még. Amint egy ingatlanhoz a másik fél is csatlakozott már, annak rögzítését már nem lehet törlni a rendszerből, amíg az aktív kapcsolat fennáll.
  3. Kapcsolódó személyek
   Ha az ingatlanhoz még nem csatlakozott a másik fél, akkor ezen a fülön is van lehetőség a részére meghívó elküldésére. A meghívott másik fél e-mail-ben értesítést kap a meghívásról. Ha a meghívott elfogadja a meghívást, akkor kapcsolódhat az adott ingatlanhoz a rendszerben, így a felek az adott ingatlan bérbeadásával, illetve bérlésével felmerülő ügyeket már kényelmesen és biztonságosan intézhetik az Albee-n keresztül. A regisztrált Felhasználó részére a rendszer a Kapcsolódó személyek fül alatt kijelzi, hogy ki kapcsolódott a regisztrált ingatlanhoz. Itt üzenet küldésére is van lehetőség a másik fél részére. Üzenet küldése érdekében a címzetten kívül az üzenet tárgyát és szövegét kell megadni, illetve csatolmány (pl. egy fotó) is küldhető a másik fél részére.
   A Kapcsolódó személyek fül alatt a rendszer felkínálja a Kapcsolat törlése lehetőséget is, amivel a Felhasználó egyoldalúan kezdeményezheti az ingatlanra vonatkozóan már létező kapcsolat törlését egy másik Felhasználóval. A másik Felhasználó a törlés kezdeményezéséről értesítést kap, a törlés a másik fél jóváhagyásával kerül csak végrehajtásra. A kezdeményezett törlés jóváhagyása nélkül a kapcsolat (egyoldalúan) nem törölhető.
  4. Képgaléria
   Az ingatlan képgalériába tölthet fel a Felhasználó minden az ingatlannal kapcsolatos fotót, amelyet valamiért fontosnak tart (például a lakás állapota beköltözéskor, szerződéskötéskor, a mérőórák kezdeti állása vagy egy káresemény kapcsán keletkezett felvételek). Érdemes lehet például a bérlemény átvételének idején az átvételi állapotot dokumentáló fényképeket feltölteni, hogy azok bármikor rendelkezésre álljanak, de a megfelelő rögzítés érdekében feltölthetők például egy káreseményről (pl. beázás) készült fényképek is.
  5. Mérőóra állás
   Ezen a felületen havi rendszerességgel tudja rögzíteni a Felhasználó a lakás összes mérőórájának állását. Legelső lépésként a mérőórákat és azok típusát kell feltölteni, hogy tudjuk, milyen típusú mérőórák találhatók a lakásban. Megadható a mérő óra elnevezése és gyári száma is. Az óra rögzítését követően lehet megadni annak állását és a leolvasás dátumát. A Felhasználó csatolhatja az óra állását is.
  6. Leltár
   Ez alatt a pont alatt a Felhasználó az ingatlanhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyak pontos leltárát töltheti fel, ha szeretné. Feltölthető saját dokumentum is, de használható a rendszerben a Sablon letöltése gomb alatt elérhető minta dokumentum (Excel fájlformátumban) is.
  7. Előfizetések
   Az Előfizetések pont alatt láthatja a Felhasználó a választható előfizetések listáját. A válaszható előfizetésekre vonatkozó részletes leírást a jelen ÁSZF külön pontja tartalmazza.
  8. Ingatlan törlése
   Ezzel a gombbal a regisztrált ingatlan törlésére van lehetőség. Az érintett ingatlan azonban csak abban az esetben törölhető, ha ahhoz nem áll fenn a Bérlő és Bérbeadó aktív kapcsolata. Amíg egy ingatlannal kapcsolatban fennáll a felel bérleti szerződése, az ingatlan nem lesz törölhető a rendszerből.
 7. Pénzügyek
  1. Az Albee az albérlettel kapcsolatos, Bérbeadó és Bérlő közötti pénzügyi kérdések gyors és egyszerű rendezése érdekében lehetőséget ad számlák rögzítésére és küldésére. Erre a felső menüben található Pénzügyek fül, majd a Számla hozzáadása gomb kiválasztásával van lehetőség.
  2. Az Albee rendszerében az ilyen számla egy a másik Félhez címzett felhívás a Bérbeadással kapcsolatban meghatározott összeg részére történő kifizetése érdekében, vagy egy már a Felhasználó által kifizetett tétel rögzítésére szolgál, annak érdekében, hogy azt a másik fél is láthassa. Ez lehet a havi bérleti díj fizetése, de például egy, a Bérbeadó által a Bérlőnek fizetendő összeg is (pl. egy általa cserélt bútor vételára után).
  3. Új számla csak az ingatlannal fennálló aktív kapcsolat esetén hozható létre, ingatlan rögzítése nélkül számlát rögzíteni nem lehet.
  4. Fontos, hogy a rendszerben a számla létrehozása nem minősül számla adásnak, illetve a számla maga nem minősül az erre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti számlának vagy számviteli bizonylatnak. A Felhasználóknak a rájuk és Bérbeadásra vonatkozó jogszabályok alapján maguknak kell eldönteniük, hogy szükséges-e számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot kibocsátaniuk, annak érdekében, hogy eleget tegyenek a Bérbeadással kapcsolatban esetlegesen felmerülő adókötelezettségeiknek. A rendszerben a számla létrehozása és a másik félnek való megküldése nem alkalmas és nem elegendő az esetlegesen fennálló adókötelezettségek jogszabályszerű teljesítése érdekében. A Bérbeadás kapcsán esetlegesen felmerülő adókötelezettségek, illetve az egyéb jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért egyedül a Felhasználók felelősek, ebben az Albee a számukra segítséget vagy tanácsadást nyújtani és ezért felelősséget vállalni nem tud. A rendszerben a jelen pont alatt írt számlák, mint fizetési kérelmek, nem azonosak a Felhasználó által az Albee rendszerében teljesített vásárlásokról a Szolgáltató erre szerződött alvállalkozója által kiállított, tényleges és valós számlákkal. A Felhasználók a Regisztráció elvégzésével ezt kifejezetten tudomásul veszik, elfogadják és minden szükséges lépést megtesznek a jogszabályi előírások betartása érdekében.
  5. A Felhasználó új számlát a Pénzügyek fül, majd a Számla hozzáadása gomb kiválasztásával hozhat létre. A számla létrehozásakor a rendszer az új számlát hozzárendeli a megfelelő bérleti szerződéshez, amely jogviszony keretében a kiadási tétel felmerült. A megfelelő ablakban ki kell választani az esetlegesen érintett több Bérlő vagy Bérbeadó közül az érintett személyt. Ezt követően a rendszer a tétel rögzítése során különféle kérdéseket tesz fel a számla tartalma kapcsán, amelyeket a megfelelő gombokra kattintva lehet megválaszolni. Az így megválaszolandó kérdések, hogy:
   • A tétel kifizetésre került-e már, vagy még kiegyenlítésre vár?
   • A tétel megnevezése;
   • A tétel összege;
   • A fizetési határidő (jövőbeli fizetési határidők esetén a rendszer legalább 8 napos határidőt enged rögzíteni);
   • Már fizetett tételek esetén a tényleges fizetés napja rögzítendő;
   • Ki fizeti vagy fizette a tételt? (Bérlő vagy Bérbeadó);
   • A kedvezményezett megjelölése (pl. Bérbeadó vagy egy közmű szolgáltató);
   • A fizetés módja (utalással vagy készpénzben/csekkel);
   • A kedvezményezett nevének rögzítése.
   Ezt követően szabadszöveges megjegyzés írható a felugró szöveg mezőbe az adott tételhez. A Felhasználó feltöltheti a rögzítendő számlához tartozó számlát/bizonylatot, a dokumentumot a megfelelő mappából kell feltöltésre kiválasztani vagy az erre szolgáló felület fölé húzni a csatolás érdekében. A művelet a Számla létrehozása gombbal véglegesíthető.
  6. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy jövőbeli fizetési határidő esetén a számlában megadott határidő nem lehet rövidebb, mint pl. a bérleti szerződésben a bérleti díjra kikötött fizetési határidő. A megfelelő adatok rögzítését követően a rendszer egy összefoglaló ablakban jeleníti meg a számla adatait, ezt követően a számlát rögíztő fél elküldheti azt. A számla érkezéséről e- mail-ben értesítést kap annak címzettje.
  7. A sikeresen létrehozott számláról tájékoztató ablakban a rendszer felkínálja a Felhasználónak, hogy ismétlődő számlát is beállíthat, amelyhez a rendszer a megfelelő gomb kiválasztása esetén az imént létrehozott számla adatait fogja alapul venni. Az Ismétlődés beállítása ablakban meghatározható a gyakoriság (pl. havonta, 2 hetente, stb). Havi gyakoriság választása esetén kiválasztható, hogy a tételt a rendszer az adott hónap hányadik napján (1-31.) képezze meg. Az ismétlődő tétel kiválasztható állandó vagy változó összegűnek is. Meg kell adni a fizetési határidőt, illetve az ismétlődés lejártát is, amely tarthat visszavonásig vagy egy meghatározott pontos dátumig. A Művelet a Számla ismétlődés beállítása gombbal véglegesíthető.
  8. A rendszer a létrehozott számlákat a megfelelő ablakban egymás alatt jeleníti meg, azok részletes adatai a megfelelő számlákra kattintással nyithatók meg.
  9. A rendszer alapértelmezetten egy külön összesítő mezőben kijelzi a lejárt esedékességi idejű befizetendő számlák és az összes befizetésre váró számla összegét, így a Felhasználó könnyen megállapíthatja, hogy mennyi a teljes jövőbeli fizetési kötelezettsége és hogy ebből milyen összeg fizetési határideje járt már le.
  10. Emellett lehetőség van meghatározott szempontok szerinti szűrést alkalmazni a már elkészített számlák között, az egyszerűbb adminisztráció érdekében. A szűrők a megfelelő gombra kattintva kapcsolhatók be, az alábbi szempontok szerinti szűrés érdekében: A számla státusza szerint:
   • Összes
   • Kiküldésre vár
   • Befizetésre vár
   • Befizetett
   • Elfogadásra vár
   • Vitatott
   • Törölt
   • Törlésre jelölt
    A számla rendszeressége szerint
   • Összes
   • Egyszeri
   • Ismétlődő
  11. A számla elfogadása és vitatása
   1. A számla címzettje értesítést kap a rendszertől, hogy a számára számla érkezett. Miután a kérelem adatait ellenőrizte, lehetősége van a számlát elfogadni vagy amennyiben azzal nem ért egyet, azt vitatni. A másik fél erről megfelelő értesítést kap a rendszerben.
   2. A számla címzettjének, ha a fizetési tételt nem kívánja vitatni, teljesítenie kell a fizetést és megfelelő igazolást kell csatolnia a fizetés megtörténtéről. A címzettnek meg kell adnia a befizetés napját, illetve módját is. A postai csekk befizetési szelvénye vagy a banki átutalási bizonylat csatolandó az általánosan használatos fájlformátumokban.
   3. A számla létrehozójának lehetősége van a beállított számlát módosítani vagy akár törölni is, amíg a számla címzettje azt el nem fogadta vagy nem vitatta. A számla státusza ilyenkor „Befizetésre vár”.
   4. Ha a számla címzettje nem kifogásolja a rögzített tétel kifizetését, az összeget kifizeti és feltölti a megfelelő fizetési igazolást, a számla státusza „Elfogadásra vár” lesz. A rendszerben az adott számla létrehozója látja a feltöltött igazolást, amelyet maga is vagy elfogadhat, vagy vitathat.
   5. Amennyiben a számla létrehozója elfogadja a részére feltöltött fizetési igazolást, az adott számla státusza „Befizetett”-re változik, ezt követően a tétel további módosítására vagy vitatására, illetve törlésére lehetőség nincs.
   6. Ha a számla létrehozója nem akarja elfogadni a befizetési igazolást, amelyet a másik fél a részére feltöltött, akkor kiválaszthatja a Befizetés vitatása gombot. Ebben az esetben ki kell választania a vitatás pontos okát és röviden le kell írnia a pontos problémát. A Küldés gomra kattintva a vitatást elküldheti, amitől a számla státusza „Vitatott” lesz. A vita megindítását követően azt visszavonni nem lehet, a másik félnek van ilyenkor lehetősége másik igazolást feltölteni. Ilyenkor a számla státusza újra „Elfogadásra vár” lesz, a létrehozó pedig az újonnan feltöltött fizetési igazolást elfogadhatja vagy ismételten vitathatja. A folyamatban lévő számla alatt megjelenik a korábbi vitatás, továbbá a felek hozzáfűzött megjegyzései. Ha ezután a számla létrehozója az új igazolást elfogadja, a számla státusza „Befizetett”-re, a vitat státusza pedig „Lezárt”-ra változik.
   7. Ha a számla címzettje nem fogadja el, tehát vitatja a számlát bármely okból, akkor a számla létrehozójának lehetősége van azt módosítani vagy törölni (pl. azért, mert tévedésből rossz elszámoláson alapuló kérelmet rögzített, stb.). A Módosítás gomb használatával a kérelem adatai ismét szerkeszthetők, új számlakép is feltölthető a számlához. Az új becsatolt számlakép(ek) mellett a régi(ek) is láthatók maradnak, de a rendszerben a könnyebb megkülönböztetés érdekében „Archív” feliratot kapnak a számlakép ikonján. A Módosítások mentése gombbal az adatok frissülnek és a számla státusza ismét „Befizetésre vár”-ra módosul.
   8. Ha a címzett a számla tartalmával adott esetben a módosítást követően sem ért egyet, azt ismételten vitathatja. A Számla vitatása gombra kattintva megjelenő ablakban ki kell választani a vitatás pontos okát (például, hogy a címzett nem ért egyet az összeggel), illetve röviden le kell írni a pontos problémát a megfelelő mezőben. A vitában a felek megjegyzései a számla alatt lesznek láthatók időrendben.
   9. Amennyiben a címzett adott esetben a módosítást követően a fizetési tételt elfogadja, akkor annak kifizetését követően fel kell töltenie a fizetési igazolást (csekk befizetési szelvény vagy banki átutalási bizonylat). Ilyenkor a vita státusza „Lezárt” lesz, míg a számla státusza „Elfogadásra vár”. A fentiek szerint a számla létrehozójának lehetősége van a befizetési igazolást elfogadni vagy vitatni.
 8. Freemium és Freemium+
  1. Az Ingatlanjaim menüpont alatt, az Új ingatlan rögzítése gomb segítségével a Felhasználó felviheti a bérbeadással érintett ingatlan meghatározott adatait. Ingatlant csak az ingatlan bérbeadója rögzíthet, a bérlő nem. A bérbeadó a rendszerben korlátlan mennyiségű ingatlant rögzíthet ingyenesen, a megfelelő adatok megadásával és mentésével.
  2. Az Albee alapvető funkciója, hogy kommunikációs fórumot teremtsen a Bérbeadók és Bérlők számára, hogy a Bérbeadással kapcsolatos bármilyen ügyintézés egyszerű, gyors és biztonságos legyen (az ilyen ügyintézési funkciók a továbbiakban: Menedzsment funkciók). Ezért az ilyen funkciók használatához elengedhetetlenül szükséges, hogy a Bérbeadó által rögzített ingatlanhoz egy Bérlő is tartozzon, továbbá, hogy a rendszerben feltöltésre kerüljön egy aláírt bérleti szerződés.
  3. Az Albee rendszerének alapértelmezett és ingyenes működési modellje e tekintetben az ún. Freemium csomag, ami azt jelenti, hogy a korlátlan számú és ingyenesen regisztrált ingatlanok közül a Bérbeadó 1 (egy) általa kiválasztott, Bérlővel és bérleti szerződéssel rendelkező ingatlannál használhatja a Menedzsment funkciókat ingyenesen. Ezen egy ingatlanon felüli, minden további ingatlan esetében a Menedzsment funkciók használata díjköteles a Felhasználó számára.
  4. Az ilyen díjköteles Szolgáltatás használata egy előfizetés keretében lehetséges, a rendszer ezt az előfizetést nevezi Freemium+-nak. Az Ingatlanjaim menüpont alatt, az egyes felvitt ingatlanoknál a rendszer figyelmeztető címkét helyez ez, ha az adott ingatlan azért nem aktív még, mert vagy az ingatlanhoz tartozó Bérlő, vagy a szükséges bérleti szerződés nem került még regisztrálásra/feltöltésre. A rendszer ugyancsak címkével jelöli, hogy az adott ingatlanra Freemium vagy Freemium+ státusz érvényes-e jelenleg.
  5. A rendszer egy üzenetben figyelmezteti a Felhasználót, ha már rendelkezik egy aktív, bérleti szerződéssel is rendelkező ingatlannal és egy második bérleti szerződést szeretne egy másik regisztrált ingatanához feltölteni. A figyelmeztetés tartalma ekkor az, hogy az 1 (egy) ingyenesen kezelhető ingatlanon felüli minden további ingatlanhoz a díjköteles Freemium+ csomag szükséges.
  6. A Freemium+ csomagra való előfizetés havi vagy éves előfizetésként elérhető, az egyes előfizetések bruttó, a mindenkori törvényes forgalmi adó felszámításával számított díját a rendszer közli a Felhasználóval.
  7. A havi előfizetés kiválasztásakor a Felhasználó egy áttekintést kap az ilyen megrendelésről. A havi előfizetés egy havonta megújuló rendszerben működik, amely legfeljebb az előfizetés kezdetétől számított 24 hónap időtartamban futhat. Ez azt jelenti, hogy az Albee rendszere minden újabb hónap első napján fogja megpróbálni a Felhasználó által megadott adatokkal rendelkező bankkártyához tartozó bankszámlát megterhelni az újabb havi előfizetés díjával. Az itt írt 24 hónapos időtartam nem jelenti azt, hogy a Felhasználónak ilyen időtartamú szerződéses kötelezettsége állna fenn a havi előfizetés fenntartására. Ilyen hűségidő a Felhasználót nem terheli.
  8. Az éves előfizetés egy évente (tehát az első évet követően egyszer) megújuló rendszerben működik, amely legfeljebb az előfizetés kezdetétől számított 2 év időtartamban futhat. Ez azt jelenti, hogy az Albee rendszere minden újabb év első napján fogja megpróbálni a Felhasználó által megadott adatokkal rendelkező bankkártyához tartozó bankszámlát megterhelni az újabb éves előfizetés díjával. Az itt írt 2 éves időtartam nem jelenti azt, hogy a Felhasználónak ilyen időtartamú szerződéses kötelezettsége állna fenn az éves előfizetés fenntartására. Ilyen hűségidő a Felhasználót nem terheli.
  9. A megrendelést a Felhasználó az erre szolgáló gombbal tudja véglegesíteni, ezt megelőzően a megfelelő jelölőnégyzetek érvényesítésével ismételten, tevőlegesen is el kell fogadnia az ÁSZF- et és az Adatkezelési Szabályzatot. Nevezet dokumentumok elfogadásának megjelölése nélkül a Felhasználó nem léphet továbbá a megrendelt előfizetés díjának kifizetéséhez.
  10. A Felhasználó az Albee díjköteles szolgáltatásainak ellenértékét bankkártyával tudja kifizetni. Lehetősége van a bankkártyája adatainak a rendszerben történő mentésére is. A Megrendelem gombra kattintva a rendszer továbbítja a Felhasználót az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.; cégjegyzékszáma: 01-09-174466) által üzemeltetett SimplePay (a továbbiakban: SimplePay), online bankkártya-elfogadást és azonnali fizetési megoldásokat biztosító weboldalra, amely a Szolgáltató ilyen tárgyú szolgáltatás nyújtására szerződött partnere. A kártya- és egyéb adatok, továbbá a Személyes Adatok fizetés során való kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat nyújt tájékoztatást a Felhasználónak. Az Albee rendszere a SimplePay-től csupán a sikeres kártya tranzakcióról való értesítést kapja meg, míg a sikertelen fizetési kísérletről szóló értesítést a Felhasználó vagy a SimplePay vagy az Albee rendszerében kapja meg. A sikeres előfizetéseket a rendszer a Profil beállítások/Előfizetések menüpont alatt tárolja.
  11. A Felhasználó mind a havi, mind pedig az éves Freemium+ előfizetési csomagot bármely időpontban, indokolási kötelezettség nélkül lemondhatja, a Profil beállítások/Előfizetések menüpontban a Lemondás gomb segítségével. Ha a Felhasználó az előfizetést nem a hónap első napján, hanem „tört” hónappal indítja meg, akkor mind a havi, mind pedig az éves előfizetéseknél a rendszer a „tört” hónapból hátralévő időszakot, a tárgyhónapot követő hónap első napjáig, a Felhasználónak ingyenes időszakként biztosítja, az előfizetés szerinti tartalommal.
  12. Az Albee rendszerében a számlázás minden hónap első napján történik. Amennyiben a havi megújuló szolgáltatás keretében a rendszer bármely okból nem tudja megterhelni a Felhasználó által megadott bankkártyához tartozó bankszámlát a következő esedékes díjjal, akkor a Felhasználó számára egy hónapon keresztül hetente fizetési felszólítást küld. Ha a terhelés egy hónap elteltével sem volt lehetséges, a rendszer az érintett ingatlanhoz tartozó funkciókat zárolja. A funkciók zárolása a kiegyenlítetlen számlák rendezéséig áll fenn.
  13. A Felhasználó megvásárolt havi előfizetése, az előfizetés megvásárlástól számított legfeljebb 24 hónapon keresztül, egy havi megújuló rendszerben a Felhasználó számára havonta a havidíjnak megfelelő fizetési kötelezettséget eredményez a Szolgáltató irányába, mindaddig, amíg az előfizetést a Felhasználó a Profil beállítások/Előfizetések menüpontban az érintett előfizetés mellett megjelenő Lemondás gombbal le nem mondja. A lemondás bármely időpontban lehetséges és az semmilyen további díjfizetési vagy egyéb kötelezettséget nem von maga után. Ha a Felhasználó havi előfizetés esetén „tört” hónapra, éves előfizetés esetén pedig „tört” évre mondja le a megfelelő előfizetéseket (tehát nem pont az előfizetés hónap-, ill. évfordulójának napján), akkor a rendszert a Felhasználó az érintett hónap vagy év végéig a lemondás ellenére is ugyanúgy használhatja tovább, mint lemondás hiányában, hiszen az ilyen időre eső előfizetés díját a Felhasználó már megfizette. Ilyen, tört időszakra eső lemondás esetén a Felhasználó a már megfizetett előfizetési díjat nem követelheti vissza a Szolgáltatótól. A lemondás érvényesítésével mind a havi, mind pedig az éves előfizetés esetén az előfizetés a következő esedékes időtartamra (tehát havi előfizetés esetén a következő hónapra, éves előfizetés esetén pedig az elsőt követő második évre) nem fog megújulni.
 9. Üzenetek
  1. Az üzenetek funkció segítéségével a Felhasználó gyorsan és egyszerűen üzenetet küldhet az adott Bérbeadással kapcsolatban regisztrált másik Felhasználónak, így felveheti a rendszeren keresztül a kapcsolatot a Bérbeadó a Bérlővel és fordítva is.
  2. A felső menüsorban található gombra kattintva jeleníthetők meg mind a korábbi, mind pedig az aktuális üzenetek, illetve új üzenet írására is itt van lehetőség. Az Új üzenet gombra kattintva jelenik meg az Új beszélgetés indítása ablak, ahol ki kell választani a címzettet, az üzenet tárgyát és a megfelelő szövegmezőben kell rögzíteni az üzenet szövegét.
  3. A létrehozott beszélgetést a Felek a megfelelő sorra kattintva megnyithatják és további kommenteket, észrevételeket írhatnak a beszélgetésfolyamhoz. A kommenteket a megfelelő szövegmezőbe kell beírni. Lehetőség van a kommentek mellé fájlokat is csatolni, például az üzenetek tárgyával érintett képeket vagy egyéb szöveges dokumentumokat.
  4. A rendszer az üzenetek szövegét az egyes Felekhez rendelten tárolja, a küldés időpontjával együtt. Ugyancsak tárolja a rendszer az üzenetek mellé esetlegesen csatolt fájlok nevét, illetve tartalmát. Mentésre kerülnek emellett az üzenetek megnyitásának, tehát elolvasásának időpontjai is. Az ilyen mentett adatok változatlan formában történő megőrzéséről a rendszer gondoskodik.
  5. A rendszer e-mail értesítést küld az üzenet címzettjének, melyben az üzenethez tartozó link található. Erre kattintva olvasható a Felhasználó részére küldött üzenet.
 10. A Szolgáltatás használatának díja

  A Felhasználó a Szolgáltatás használatáért alapértelmezetten nem fizet díjat,a Szolgáltatás ingyenesen használható. Valamennyi olyan tétel, termék, előfizetés vagy többletjogosultság esetében, amelyek csak díjkötelesen vehetők igényre, a rendszer ezt egyértelműen jelzi a Felhasználó részére.
 11. Felelősség
  1. A Felhasználó a Webcím böngészése, a Regisztráció elvégzése, illetve a rendszer regisztrált használata során felelősséggel tartozik a mindenkor hatályos büntető és polgári jogi jogszabályi és adott esetben egyéb közigazgatási és/vagy hatósági előírások, rendelkezések megtartásáért.
  2. Az Albee, illetve a Szolgáltató nem vállal semmilyen, sem kártérítési sem egyéb felelősséget, a Felhasználó által a felhasználási magatartása során vagy az által más Felhasználóknak vagy harmadik személynek okozott bármilyen jellegű kárért, tényleges vagyoncsökkenésért vagy elmaradt haszonért, legyen az materiális, anyagi kár vagy személyhez fűződő jog megsértéséből eredő sérelemdíj iránti igény.
  3. A Felhasználó a Szolgáltatást nem használhatja fel üzletszerzési, kereskedelmi, marketing vagy egyéb hasonló célra, illetve nem adhat ki Harmadik Személy részére ilyen vagy hasonló célra olyan adatokat, amelyekhez a Szolgáltatás használatán keresztül jutott hozzá.
  4. A Felhasználó egyedül felelős a rendszeren keresztül bármely más Felhasználóval megosztott információért, illetve annak tartalmáért, továbbá annak bármilyen esetleges joghatásáért, a felek jogviszonyában. A Szolgáltató elutasít mindennemű kártérítési felelősséget, az egyik Felhasználó által a másik Felhasználóval közölt információ, közlés kapcsán keletkezett bármilyen kár tekintetében. A Szolgáltató a rendszer használatára vonatkozó, azt könnyítő vagy magyarázó bármilyen információ Felhasználóval való közlésével nem nyújt jogi vagy gazdasági tanácsadást a Felhasználónak. Felhasználó kizárólag maga felelős valamennyi a rendszerben megtett és joghatás kiváltására alkalmas akaratnyilatkozatáért, továbbá az ilyen jognyilatkozataival kiváltott joghatások esetleges előnyeit és hátrányait maga élvezi, illetőleg viseli. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért, hogy a Felhasználó oldalán ténylegesen beálljanak azok a joghatások, amelyeket a jogviszonyban meghatározott jognyilatkozatai megtételével a Felhasználó ténylegesen megcélzott. A Szolgáltató kizár mindennemű kártérítési felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó a másik Felhasználóval fennálló jogviszonyában meghatározott jognyilatkozatokat nem a jogszabályi vagy szerződéses előírásoknak megfelelően tesz meg, hibás alakisággal vagy tartalommal tesz meg, vagy megtenni elmulaszt, és ebből bármilyen kára származik.
  5. A Felhasználó által a Szolgáltatás keretében a másik Felhasználó részére eljuttatott információ, közlés, értesítés nem nyilvános, ezekről az információkról csak azok címzettje szerez tudomást, Harmadik Személyek nem. Ebből kifolyólag a Szolgáltató a Felhasználó üzeneteit, közléseit nem moderálja vagy ellenőrzi, így azok tartalmáért az azokat megfogalmazó Felhasználó egyedül felelős a másik Felhasználó vagy Harmadik Személyek irányába.
  6. Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során nem közölhet olyan információt, nem tehet olyan kijelentést és nem tanúsíthat egyéb olyan magatartást, amely jogszabályt sért, bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősül, illetve Harmadik Személy/ek jogát sérti vagy érinti, a kizárólagosság igénye nélkül ideértve más Felhasználók vagy Harmadik Személyek szellemi tulajdonjogát, emberi méltóságuk, képmásuk, becsületük, jó hírnevük, nevük védelméhez való jogát is.
  7. A fentiek szerint a Felhasználó a Szolgáltatás használatával nem küldhet vagy fogadhat pornográf vagy más olyan tartalmat, közlést, amely más Felhasználó(k) vagy Harmadik Személyek vélt vagy valós nemzeti, etnikai, faji, vallási, politikai, szexuális vagy egyéb hasonló hovatartozására tekintettel sértő, bántó, offenzív vagy megalázó vagy ilyenként érzékelhető, vagy értelmezhető.
  8. A Felhasználó a közléseit köteles tárgyilagosan és udvariasan megfogalmazni, még vitás eset kialakulása esetén is, mindenkor tartózkodnia kell a közízlést sértő, megbotránkoztató megnyilvánulásoktól.
  9. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel vagy amelynek eredményeként számítógépes vírust, vagy egyéb kártényok kódot juttat a Szolgáltató számítógépes rendszerébe, illetve nem alkalmazhat olyan számítógépes programot, algoritmust vagy egyéb műszaki megoldást, amely a Szolgáltatás számítógépes rendszerének tiltott módosítására, befolyásolására irányul. Az ilyen előírás megszegéséből eredő károkért a Felhasználó korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.
  10. Amennyiben a Felhasználó a jelen fejezetben lefektetett szabályokat megsérti, Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a Felhasználót a Szolgáltatás további használatától bármikor elzárhatja, ami nem érinti a Szolgáltató és/vagy más Felhasználók, illetve érintett Harmadik Személyek kártérítési igényeit.
 12. Szellemi tulajdon védelme
  1. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webcím, illetve az ahhoz tartozó weboldal, továbbá maga a Szolgáltatás, annak minden részével, funkciójával, működési elveivel és sajátosságaival együtt a Szolgáltató Szellemi Tulajdonát képezi, ezért a Szolgáltató Szellemi Tulajdonához való Jogát mindekor köteles tiszteletben tartani, illetve annak bármilyen módon való megsértésétől tartózkodni.
  2. A Szolgáltató ilyen vagy ehhez hasonló Szellemi Tulajdonjogának bármilyen megsértése minden esetben jogi eljárást von maga után.
 13. Magatartási kódex
  1. Tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót, hogy nem rendszeresített az Fttv. szerinti magatartási kódexet, illetve ilyen magatartási kódexnek a működését nem vetette alá.
 14. Szolgáltató felelősségének kizárása a Szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos hibákért
  1. Kkifejezetten kizárt a Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos hibákért, illetve ezek következményeként esetlegesen kialakult kárért.
  2. A Szolgáltató ettől függetlenül minden ésszerű és lehetőségében álló intézkedést haladéktalanul megtesz a Szolgáltatás elérhetőségében mutatkozó hibáknak a lehető legrövidebb idő belül való elhárítása és a Szolgáltatás megszakításoktól mentes nyújtása érdekében.
 15. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság
  1. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött Szerződés magyar nyelvű, írásba foglalt szerződésnek minősül.
  2. A Szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a kollíziós jogi normák alkalmazásának kizárásával.
  3. A Szolgáltatás használatából eredő vagy a Szolgáltatással bármilyen módon összefüggő, a Szolgáltató és a Felhasználó vagy Harmadik Személy között kialakult jogvitában annak tárgya és a pertárgyérték függvényében hatáskörrel és a Szolgáltató mindenkori bejegyzett székhelye szerint illetékességgel rendelkező, rendes magyar bíróság jár el.
 16. Cookie-k/sütik
  1. A Szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltató a Webcímen cookie-kat (ún. sütiket) alkalmaz. A cookie-k kisméretű adatcsomagok, amelyeket a Felhasználó böngészője elment a Szolgáltatás Webcímen keresztül történő igénybevétele során.
  2. A Felhasználó a Webcím böngészésekor erre figyelmeztetést kap, a fenti tartalommal. A megfelelő gombra kattintva lehetősége van elfogadni az alkalmazott cookie-kat, továbbá a Süti beállítások gombra kattintással beállíthatja az általa elfogadni kívánt cookie-kat.
  3. A rendszer alkalmaz feltétlenül szükséges cookie-kat, amelyek használata a rendszer biztonságos és stabil működéséhez elengedhetetlen, ezért az ilyen csoportba tartozó sütik engedélyezését a Felhasználó nem tagadhatja meg. Ezek mellett a Webcím használ marketing és követő célú sütiket is, amelyek engedélyezéséről a Felhasználó mindekor szabadon dönthet.
  4. A cookie-kal kapcsolatos bővebb információt az Adatkezelési Szabályzat tartalmaz.
 17. Adatkezeléssel kapcsolatos Panaszeljárás
  1. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címezheti, a hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

3.0. verzió
frissítve: 2021.11.09.
Real-Deal Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Melléklet:
1. sz. melléklet - Adatkezelési Szabályzat